Zaštita od požara

  1. Izrada Pravila zaštite od požara
  2. Izrada Programa obuke radnika iz zaštite od požara
  3. Obuka radnika iz zaštite od požara sa proverom znanja
  4. Konsalting iz oblasti zaštite od požara (savetovanje pri izboru sistema i sredstava za dojavu i gašenje požara)

Ukoliko Vaš proizvodno – poslovni objekat spade u II ili III kategoriju ugroženosti od požara, a što je ustanovljeno rešenjem inspektora zaštite od požara, potrebno je imate referenta za zaštitu od požara.

Kao Vaš referent za zaštitu od požara omogućićemo Vam:

  • Sprovođenje obuke radnika i proveru znanja iz oblasti zaštite od požara
  • Organizacija vođenja redovnog servisiranja protivpožarne opreme, a u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara
  • Blagovremeno savetovanje i instrukcije za unapređenje zaštite od požara
  • Vođenje kompletne dokumentacije u skladu sa Zakonom

Prisustvo pri svakom inspekcijskom nadzoru u objektu