Radno pravo

Izrada normativnih akata po osnovu Zakona o radu:

  • Pravilnik o radu
  • Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji poslova
  • Pravilnik o radnoj disciplini i ponašanju zaposlenih tokom rada
  • Ugovor o radu
  • Aneks ugovora o radu
  • Rešenja o pravima zaposlenih
  • Rešenja o raskidu ugovora o radu i prestanku radnog odnosa po svim zakonskim osnovama
  • Osnivanje preduzeća (izrada osnivačkog akta)
  • Sve vrste promena u preduzeću
  • Likvidacija preduzeća (brisanje iz Regsitra)