Nadzor na gradilištu

ORGANIZOVANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU NA GRADILIŠTU:

  • Svakodnevni obilazak gradilišta i konstantna koordinacija sa odgovornim licem na gradilištu
  • Povremeni nadzor na gradilištu iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Izrada Elaborata o uređenju gradilišta i podnošenje Prijave nadležnoj Inspekciji rada
  • Izrada Akta o proceni rizika za radna mesta u radnoj okolini na gradilištu
  • Obuka radnika na gradilištu za bezbedan i zdrav rad
  • Dorada potrebne dokumentacije za gradilište u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
  • Organizovanje preventivnih i periodičnih pregleda i ispitivanja opreme i sredstava za rad, uslova radne okoline, električnih   instalacija
  • Organizovanje stručnog osposobljavanja rukovaoca građevinskih mašina
  • Zastupanje poslodavca ispred Nadzornih i Inspekcijskih organa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu