Koordinator za BZR u fazi izvođenja radova

Prema Članu 4. Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Sl. glasnik RS”, br. 14/2009 i 95/2010) Investitor, odnosno zastupnik Investitora je dužan da odredi jednog ili više Koordinatora za izradu projekta i jednog ili više Koordinatora za izvođenje radova kada na gradilištu izvode ili je predviđeno da će radove izvoditi dva ili više Izvođača radova istovremeno.

POSLOVI KOORDINATORA ZA IZVOĐENJE RADOVA

  1. vrši koordinaciju primene načela prevencije u slučajevima kada se:

a)            odlučuje o tehničkim, tehnološkim i/ili organizacionim rešenjima, u cilju planiranja različitih elemenata ili faza radova koji treba da se izvode istovremeno ili jedan za drugim,

b)            procenjuju rokovi potrebni za završetak tih radova ili faza radova

  1. koordinira realizaciju planiranih aktivnosti sa ciljem da se obezbedi da poslodavci i druga lica:

a)            dosledno primenjuju preventivne mere u skladu sa odredbama člana 12. ove uredbe

b)            gde je neophodno, primenjuju specifične mere iz Plana preventivnih mera

  1. predlaže pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera i dokumenata i obezbeđuje podatke potrebne da se izvrše te izmene i dopune, uzimajući u obzir nastale promene na gradilištu
  2. organizuje saradnju i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu, vrši koordinaciju njihovih aktivnosti u pogledu sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;
  3. obezbeđuje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;
  4. koordinira sporazume radi provere da se radne aktivnosti izvode pravilno
  5. preduzima mere radi obezbeđivanja da pristup na gradilište imaju samo lica koja imaju dozvolu da mogu da uđu na gradilište
  6. obaveštava nadležnu inspekciju rada o slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad