Bezbednost i zdravlje na radu

 1. Pružanje referentskih usluga lica za bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa važećim Zakonom.
  •  Poslovi koje obavljamo u okviru ove usluge plaćaju se na mesečnom nivou, a obuhvataju kompletno upravljanje rizicima na radnom mestu i u radnoj okolini. Lice koje ove poslove obavlja, Zakonom je definisano kao Lice za bezbednost i zdravlje na radu.

  Važne činjenice propisane Zakonom, a tiču se poslova Lica za bezbednost:

  • Svaki poslodavac (bez obzira na vrstu delatnosti, strukturu preduzeća i broj zaposlenih) mora da aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu.
  • Svaki poslodavac u preduzeću koje ima preko 10 zaposlenih dužan je da ima Lice za bezbednost i zdravlje na radu i to lice mora imati položen stručni ispit za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.
  • Poslodavac mora da ima Lice za bezbednost i zdravlje na radu i u slučajevima kada ima i manje od 10 zaposlenih, osim ako obavlja delatnost trgovine, ugostiteljstva i turizma, zanatskih i ličnih usluga, finansijsko-tehničkih i poslovnih usluga, obrazovanja, nauke i informacija, zdravstvene i socijalne zaštite i u stambeno-komunalnim delatnostima. U navedenim delatnostima, sa brojem zaposlenih ispod 10, poslodavac može obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu i sam i ne mora da ima položen stručni ispit.
 2. Izrada normativnih akata ( Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu, Program obuke zaposlenih za bezbedan i zdrav rad )
 3. Plan sprovođenja postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
 4. Izrada Akta o proceni rizika
 5. Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad ( teorijska i praktična obuka i testiranje zaposlenih ).
 6. Saradnja sa inspekcijskim organima BZR-a
  • Punu stručnu podršku prilikom svakog inspekcijskog nadzora, gde ćemo kao Vaše lice za bezbednost i zdravlje na radu obavljati komunikaciju i koordinirati rad sa nadležnim inspektorima rada.
 7. Izrada Elaborata o uređenju gradilišta
 8. Organizovanje pregleda i ispitivanja uslova radne okoline, opreme za rad i zdravstvenih pregleda zaposlenih u skladu sa zakonom
 9. Alko test 
 •  Možemo da vam ponudimo uslugu kontrole svih vaših zaposlenih alko testom, sa izdavanjem zapisnika. Koristimo atestirani uređaj Dräger Alcotest 6810.